Nyereményjáték szabályzat

Játékunkban minden olyan megrendelőnk vehet részt, aki követi Facebook oldalunkat (https://www.facebook.com/szellozes) és 2020.06.30-ig tőlünk szellőzőrendszer tisztítás szolgáltatást megrendelte,majd az ehhez tartozó számla összege kiegyenlítésre került. A sorsolás FB generátorral történik, 3 személy részvételével. A nyerteseket üzenetben értesítjük és 30 napon belül gondoskodunk a nyeremény kifizetéséről. A játékra jelentkező vállalja, hogy nyertessége esetén a nyertes nevét és a nyereményátadást publikussá tesszük

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

Bevezető

 

Az Insel Kft. Facebook oldalán és a weboldalán nyereményjátékokat (a továbbiakban:
„Nyereményjáték” vagy „Nyereményjátékok”) szervez, amelyek részvételi feltételeit és
szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg.

 

1.A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója:

 

A nyereményjátékok szervezője az Insel Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely /
értesítési cím: 1113 Bp. Bartók Béla út 116., cégjegyzékszám: 01 09 735464, adószám:
10242010-2-43, továbbiakban: „Szervező”).
A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:
Weblap: https://www.iffk.hu/
Facebook oldal: https://www.facebook.com/szellozes
E-mail:kozpont@iffk.hu

 

2.A Játékszabályzat hatálya

 

A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint
azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a
Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel
vagy kifogással lép fel.

 

3.A Nyereményjátékokban résztvevő személyek köre:

 

3.1. A Nyereményjátékban játékosként részt vehet mindenki, aki a 14. életévét betöltötte(a továbbiakban: „Játékos”), és
a.) csak a Facebookon megrendezésre kerülő Nyereményjáték esetében valós
adatokkal regisztrált Facebook-profillal rendelkezik;
b.) a kérdések helyes megválaszolását megelőzően adatait megadja, és a jelen
Játékszabályzatot elfogadja és az adott kiírásokban meghatározott kérdés(ek)re
helyesen válaszol, vagy
c.) a kiírásokban leírt feladatot elvégzi; és
d.) vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott
kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak.

 

3.2. Az a Játékos, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy
egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére,
valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a
törvényes képviselőjével, vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői
felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult.

 

3.3. Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, valamint a Szervező
cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1.
pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói, illetve 2. pontjában
meghatározottak szerinti hozzátartozói.

 

3.4. A Nyereményjátékokban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy
magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

 

3.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékokból kizárja azt a Játékost,
továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi
eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki

 

a.) a Nyereményjátékok menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy
egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; és/vagy

 

b.) más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

 

3.6. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.5. pontban meghatározott eseteket saját
döntési jogkörében bírálja el.

 

3.7. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi
következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékokra
történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában
ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi
következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

4.A Nyereményjátékok időtartama:

 

4.1. A Szervező által a kiírásban meghatározottak szerint.

 

5.A Nyereményjátékok menete, nyeremények:

 

5.1. A Szervező által feltett kérdés(ek) helyes megválaszolásával vagy az aktuális Nyereményjáték kapcsán meghatározott feladatok végrehajtásával, amely egyúttal a jelen Játékszabályzat elfogadása is, a Játékos jelentkezik az adott Nyereményjátékra és részt vesz a sorsoláson.
5.2. Nyeremény(ek): A Szervező az aktuális Nyereményjátékban jelöli meg a megnyerhető nyereményt. A Szervező az aktuális Nyereményjátékban meghirdetett nyeremény(ek)en (a továbbiakban: „Nyeremény”), kívül más nyereményt nem sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.
5.3. A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjátékokban részt vevő Játékosokfigyelmét, hogy a Nyereményjátékokban kisorsolt Nyeremény(ek) felhasználásáhozés igénybevételéhez szükséges bármely további költség a Nyertest terheli, annakmegfizetésére vagy megtérítésére Szervező semmilyen körülmények között nemköteles.

 

6.A sorsolás és a Nyeremények átadásának menete:

 

6.1. A Nyeremények kisorsolására két tanú jelenlétében kerül sor a Szervező székhelyén.
6.2. A Nyeremények sorsolása gépi úton történik két tanú jelenlétében;
6.3. A Szervező minden Nyeremény esetében a Facebook oldalán, illetve a megadott
weboldalaok közzéteszi a Nyertesek nevét és lakóhelyükből a település
megnevezését, illetve közvetlenül e-mailen és/vagy telefonon értesíti a Nyerteseket.
Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 5 (azaz öt) napon belül nem veszi fel a
Szervezővel a kapcsolatot, úgy a Szervező az adott Nyeremény(ek) tekintetében a
soron következő Nyertest (Pótnyertest) értesíti a Nyereményről.
A Pótnyertesek kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak.
Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési
határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyeremény(ek)re, az elkésett
visszajelzés esetén a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel
kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.
6.4. A Nyeremény(ek) átvételére a Nyertes (Pótnyertes) határidőben történő
visszajelzését követően kerül sor. A Nyereményeket a Szervező a Nyertessel
(Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban adja át vagy postai úton küldi el.
6.5. A Nyeremény(ek) – Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő – 15 (azaz
tizenöt) napon belüli átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a
Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a
Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.
6.6. Valamennyi Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak
érdekében, hogy a Nyeremény(ek) átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.
6.7. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékokban történő részvétellel és
jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan
hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy mind a Nyeremény átvétele rögzítésre
kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező weboldalán, illetve
a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook oldalakon bemutatásra
kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel
kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és
véglegesen lemondanak.
6.8. Szervező jogosult a Nyertesek nevét és lakóhelyük településének nevét a sorsolást
követően közzétenni a Szervező weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő
weboldalakon, illetve Facebook oldalakon.

 

7.A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek

 

7.1. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjátékok időtartama alatt a
kiírásban szereplő Facebook, illetve weboldalak bármelyike technikai okokból
időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékok
technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de
nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint
a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból
fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

 

7.2. A Nyeremény(ek) másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak, kivéve ha a
Nyereményjáték kiírása ettől eltér. A Nyeremény(ek)hez kapcsolódó személyi
jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező
viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény(ek) átadásának

 

helyszínére történő utazás költsége, a Nyeremény(ek) felhasználásának esetleges
költségei) a Nyertest terhelik.

 

8.Személyes adatok kezelése

 

8.1. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.
8.2. A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játéklebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.
8.3. A Nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét és lakóhelye településének nevét a Szervező a sorsolás folyamán és azt követően nyilvánosságra hozza, illetve hogy a Nyeremény átadásához, a Nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezelje.
8.4. A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre valójogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.
8.5. A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező az e-mail címére promóciós jelleggel információkat, DM leveleket küldjön a Szervező szolgáltatásaival kapcsolatban. A Játékos a helyes megfejtés beküldésekor, illetve a későbbiek folyamán bármikor megtilthatja a reklám, promóciós jellegű megkeresések küldését, a hírlevélről leiratkozhat.
8.6. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. A Szervező a Játékosok adatait az egyes Nyereményjátékokban kiosztásra kerülő Nyeremény átadásától számított 2. hónap végéig kezeli.

 

9.Vegyes rendelkezések

 

9.1. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.
9.2. A Szervező fenntartja a jogot – de nem kötelezi magát -, hogy a Nyeremény(ek)et nyilvános program keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza,
vagy más módon ismertesse a Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban.

 

9.3. A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és
minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem
kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely
döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni
igényérvényesítésének lehetőségét.
9.4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot,
vagy magát a Nyereményjátékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja
vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges
módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain, illetve a jelen
szabályzatban megjelölt weboldalakon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy
ezekről megfelelően tájékozódjanak.
9.5. A Facebook mentesül mindenfajta felelősség alól a Játékosok és a Szervező felé a
Nyereményjátékot illetően. A Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem
szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban.

 

Ingyenes árajánlat
close slider

    Kedves Érdeklődő!

    Kérjük, hogy az alábbi űrlap segítségével adja meg adatait, hogy felvehessük önnel a kapcsolatot.

    Kollégnk 1 munkanapon belül felkeresi.